กำหนดการลงทะเบียนรอบที่ 1

กำหนดการลงทะเบียน

รอบที่ 1

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 - 13.00 น.

1. สำหรับชุมนุมที่รับนักเรียนต่อเนื่อง ได้แก่ ชุมนุมวงโยธวาทิต ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย ชุมนุมสื่อสารมวลชน 

2. สำหรับชุมนุมที่นักเรียนรวมกันก่อตั้ง ได้แก่ ชุมนุมนวนิยายที่รัก ชุมนุมโคฟเวอร์ และชุมนุม GAT fot TCAS โดยจะอนุญาตให้ลงเฉพาะนักเรียนผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้งชุมนุมเท่านั้น 

3. สำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ให้ลงทะเบียนในรอบปกติวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 8.00 น.

รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 8.00 น. ถึง วันพุธที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 16.30 น.

1. นักเรียนเลือกชุมนุมที่สนใจและตามความถนัด และนักเรียนควรเลือกสำรองไว้ เผื่อชุมนุมอันดับแรกเต็ม

2. จะเปิดระบบลงทะเบียนพร้อมกันทุกชุมนุมโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด

3. หากชุมนุมใดเต็มแล้ว ระบบจะปิดอัตโนมัติและให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่ยังว่างอยู่

4. นักเรียนทุกคนเลือกได้เพียงคนละ 1 ชุมนุมเท่านั้น 

5. นักเรียนชาย ชั้น ม.5 - 6 ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้เลือกชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

6. นักเรียนชายชั้น ม.4 ที่จะสมัครนักศึกษาวิชาทหารให้เลือกชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารไปก่อน หากสอบเข้าไม่ผ่าน ให้ติดต่อ อ.กมณรัตน์เพื่อเปลี่ยนชุมนุม สำหรับคนที่ไม่ได้สมัครนักศึกษาวิชาทหารให้เลือกชุมนุมอื่นได้

 

งานชุมนุมนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม

1) นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อชุมนุม

    ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

 

2) นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการเข้าสู่ระบบและขั้นตอนการเลือกชุมนุม

    ได้ที่หัวข้อคู่มือการใช้งาน

 

3) การเข้าสู่ระบบครั้งแรกต้องยืนยันตัวตนด้วย เลขประจำตัวประชาชน 

    ขอให้นักเรียนเตรียมข้อมูลให้พร้อมในการลงทะเบียน