รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 GAT For TCAS
สถานที่เรียน : ห้อง ม.6/1
1.อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง
- - - - - 30 30
2 chess club
สถานที่เรียน : ห้องกิจกรรม 1 ม.2405
1.Ted Englrebrecht
30 27
3 Crossword Games
สถานที่เรียน : ห้อง ม.4/3
1.อาจารย์ไอฟ้า ตรุษสาท
20 15
4 ENGLISH AND ASIAN KARAOKE CLUB
สถานที่เรียน : ห้องภาษาอังกฤษ อาคาร 3 ชั้น 4
1.RUDYL R. LUMAAD
50 19
5 ENGLISH GAMES AND ACTIVITIES
สถานที่เรียน : ห้อง 6/2
1.Mark P. Besana
- 20 8
6 IT CLUB
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2
1.อาจารย์คมเวช แดงประไพ
30 29
7 Learn basic Japanese language
สถานที่เรียน : ห้อง 6/3
1.Mr.Shogo Nabekura
25 24
8 MC...FIGHTING!!!
สถานที่เรียน : ห้องภาษาจีน อาคารสาธิตฯ 1 ชั้น 1
1.อาจารย์ทุติยพร บุญลี
30 2
9 Me tone Me too
สถานที่เรียน : บริเวณโต๊ะหน้าห้องกิจการนักเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์
- - - 40 37
10 Reading club
สถานที่เรียน : ห้องโสต2 ม.2403
1.Loriel Macalma
30 5
11 Today D.I.Y
สถานที่เรียน : ห้อง ม.1/1
1.อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง
15 15
12 We Vlog Channal
สถานที่เรียน : ห้อง ม.3/4 ม 2306
1.อาจารย์วะรุฬพันธ์ โหม่งมาตย์
30 23
13 Writing better e-mails
สถานที่เรียน : Intensive English Program ม.2401
1.Darren Mitchell & Anthony Solomon
30 0
14 กีต้าร์โปร่งพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล2
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.อาจารย์อัคคชัย เจริญศุข
- - - 20 20
15 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.4/1 อาคารสาธิตฯ 1 ชั้น 1
1.อาจารย์ปฐมพร บุญลี
- - - - 20 14
16 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4
1.อาจารย์กรรณิกา เงินบุตรโคตร
40 40
17 โคฟเป็นทุกอย่างแม้กระทั่งต้นไม้ โคฟเวอร์ร้องเต้น
สถานที่เรียน : ลานเอนกประสงค์
1.อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง
- - - 10 10
18 จิตวิทยาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องคลินิค อาคาร1ชั้น2
1.อาจารย์ชิดาพันธุ์ มูลผล
- 20 20
19 ชุมนุมการ์ตูนหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องศิลปศึกษา ตึก 2 ชั้น 4
1.อาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสี
50 47
20 ชุมนุมขนมไทยอย่างง่าย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ (หลังห้องสมุด)
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.อาจารย์อารีรัตน์ แสนคำ
- - - 20 18
21 เทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : สนามปิงปอง
1.ดร.ชัยเดช นาคสะอาด
2.อาจารย์ศุภษิกานต์ ลบบำรุง
30 30
22 นวนิยายที่รัก
สถานที่เรียน : ห้องภาษาจีน อาคาร 1 ชั้น 1
1.อาจารย์ทุติยพร บุญลี
30 25
23 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึก นศท. ตามแต่ละชั้นปี
1.ผศ.ดร.วีรยุทธ ด้วงใย
2.อาจารย์ประเวศ ลาวัณย์ศิริ
3.อาจารย์สุวัตร์ ผาทอง
- - - 200 170
24 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย
1.อาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค
43 43
25 พยาบาลอาสา
สถานที่เรียน : ห้อง Lab วิทยาศาสตร์อาคาร 1 ชั้น 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.อาจารย์ดวงใจ โชว์ทะเล
2.อาจารย์พิมพิศา เต่ารั้ง
- - - 30 21
26 ภูมิปัญญานานาชนิด
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.อาจารย์ณัฐพล โคตรภักดี
2.อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์
- - - 25 0
27 มินิเชฟ
สถานที่เรียน : ห้องพักอาจารย์พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1
1.อาจารย์กฤษณะ ขยัน
- - - 20 20
28 ร้องเต้นเล่นดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย อาคาร3 ชั้น 5
1.อาจารย์โสฬส. พึ่งทัศน์
30 29
29 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.อาจารย์อัคคชัย เจริญศุข
- - - 40 30
30 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล (หน้าหอประชุมโรงเรียน)
1.ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค
40 40
31 ศรัทธาไทย
สถานที่เรียน : ห้อง ม.2/2 อาคาร2 ชั้น2
1.อาจารย์พิไลลักษณ์ คำมาระ
15 11
32 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องพักครูคณิตศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.อาจารย์นลิตา ภูสีฤทธิ์
2.อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว
- - - 30 5
33 สมุนไพรใกล้ตัว
สถานที่เรียน : ออนไลน์หรือห้องชีววิทยา
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.4
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี เกิดแสง
- - - - - 10 6
34 สื่อสารมวลชน
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.2/1 (มีนักเรียนเก่า 15 คน)
1.อาจารย์นราธิป แก้วทอง
45 40
35 หรรษาปริศนาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
1.อาจารย์ณัฐธยาน์ การุญ
- - - 30 22
36 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด​
1.อาจารย์​นุส​รา​ มูหะ​หมัด​
30 30
37 อาหารกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง ม.4/2
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์
2.อาจารย์สิทธิญา ศรีจันทร์แก้ว
- - - 60 22