คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ขอให้นักเรียนศึกษาวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนในคู่มือการใช้งานให้ชัดเจนก่อนถึงวันลงทะเบียน

1. นักเรียนต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ใช้ เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. สำหรับการเข้าระบบครั้งแรกให้ใช้เลข "0" จำนวน 13 ตัว แทนเลขประจำตัวประชาชน 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ  หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อ อ.กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์ฝ่ายวิชาการก่อนการลงทะเบียน

4. หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ ยืนยันตัวตนโดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียน เพื่อลงทะเบียนในระบบ

5. นักเรียนต้องลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น 

6. นักเรียนสามารถเลือกชุมนุมได้เพียงชุมนุมเดียวเท่านั้น และเมื่อกดยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้นักเรียนเลือกชุมนุมด้วยความระมัดระวัง

7. เมื่อชุมนุมใดที่ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วจะไม่สามารถเลือกได้ ขอให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่ยังมีที่นั่งว่างอยู่ 

8. สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อ.กมณรัตน์ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป